Hvad er CE-mærkning?
02-09-2010

CE-mærket er et fælleseuropæisk mærke, der skal anbringes på produktgrupper, som er omfattet af et EU direktiv. Formålet med CE-mærkningen er dels at stille krav om sunde og sikre produkter, dels at reducere antallet af tekniske handelshindringer i EU. Reglerne er derfor ens i alle EU-lande og de nationale myndigheder må ikke stille strengere krav til CE-mærkede produkters udformning, end EU's medlemslande er blevet enige om.

Reglerne for CE-mærkning er fastlagt i en lang række produktdirektiver - love, der er handler om konkrete typer industriprodukter. Der er pt. mere end tyve produktgrupper, der skal CE-mærkes - det gælder blandt andet legetøj, byggevarer, maskiner og produkter inden for det elektriske og medicinske område.

Som uvildige prøvningslaboratorier kan GTS-virksomhederne hjælpe med at CE-mærke produkter og dermed sikre, at produktet er i overensstemmelse med lovgivningen. Det er dog langt fra alle CE-mærkede produkter, der skal testes af et prøvningslaboratorium, før de må bringes på markedet. Testkravene varierer fra produktgruppe til produktgruppe, og for mange produkter er det tilstrækkeligt, at virksomheden selv står for CE-mærkningen. Myndighederne udøver markedskontrol og hammeren falder hårdt, hvis en virksomhed har CE-mærket et produkt, der reelt ikke lever op til produktdirektivets krav.

Generelt indeholder produktdirektiverne ikke mange tekniske detaljer, men beskriver i store træk, hvad fabrikanterne skal være opmærksomme på ved konstruktion af sunde og sikre produkter. De nærmere tekniske detaljer er derimod beskrevet i de såkaldte fælleseuropæiske, harmoniserede standarder, EN'er (European Norms). 

I modsætning til produktdirektiverne er EN-standarderne næsten altid frivillige at benytte. Som regel er det dog en ualmindeligt god idé at følge normen, især hvis man vil eksportere sit produkt. EN-standardernes tekniske specifikationer er f.eks. en stor hjælp, når det skal kunne dokumenteres, at et produkt er sundt og sikkert. Det kan for eksempel være retningslinier for hvordan en maskine bør konstrueres for at undgå arbejdsulykker, om overfladebehandling af legetøj og normer for udformning af elektrisk materiel.

Mange standarder angiver også relevante målemetoder, så man for eksempel kan teste diverse maskiners støjniveau eller vibrationer. Standarderne kan også bruges som et redskab i kommunikationen mellem virksomheder vedrørende konstruktions- og produktionsprincipper, tolerancer med mere. Derfor kræver mange virksomheder og kunder, at de harmoniserede standarder overholdes.

Udarbejdelsen af de fælleseuropæiske standarder sker på mandat fra EU-Kommissionen i standardiserings-organisationerne CEN, CENELEC og ETSI. Den tidligere GTS-virksomhed Dansk Standard er officiel dansk standardiseringsmyndighed og koordinerer danske synspunkter i det europæiske standardiseringsarbejde. Dansk Standard sælger også standarder og informerer om standardisering.
 
Læs mere om mærkning